Lover og vedtekter

Lover for Norsk Puddelklubb

Norsk Puddelklubb Gruppe Nordenfjeldskes valgkomitè forholder seg til de samme retningslinjer som valkomitèen i NPK. Unntak fra understående tekst er frister, da vi avholder vårt årsmøte på annet tidspunkt.

Retningslinjer for valgkomiteen i NPK


Norsk Puddelklubb skal ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem valgt av klubbens
Generalforsamling. I likhet med styret bør valgkomiteen være sammensatt av medlemmer med forskjellig
kompetanse for at den skal fungere på en tilfredsstillende måte. Særdeles viktig er det at komitèens medlemmene
er godt informert om hvilke arbeidsoppgaver de forskjellige styreverv omfatter og hvilken kompetanse som kreves
for å fylle disse.
Valgkomiteen er ansvarlig ovenfor GF/årsmøtet.


Valgkomiteens arbeid

Umiddelbart etter Generalforsamlingen/Årsmøtet velger valgkomiteen sin leder.


Resultatet av dette valget rapporteres til styrets leder.


I god tid før neste valg, kontakter komiteen alle de som er på valg, for å få skriftlig beskjed om vedkommende tar
gjenvalg eller ikke. Det er viktig å begynne med leder dersom denne er på valg.


Det må understrekes at valgkomiteen med sine forslag skal ta hensyn til punktene over å søke personer med
kompetanse for alle verv som skal besettes.

Samtidig bør valgkomiteen også ta hensyn til at kjemien mellom medlemmene i styret stemmer. Det kan være
klokt å ta en prat med styrets leder i denne forbindelse. Dette må balanseres opp mot at valgkomiteen rapporterer
overfor GF/årsmøtet, og er medlemmenes organ.

Forslag

Det er ikke nødvendig at valgkomiteen selv kommer med forslag. Kommer det mange forslag fra medlemmene,
kan komiteen ta stilling til disse på følgende måter:


Dersom det kommer flere forslag enn det er plasser, kan valgkomiteen forholde seg slik:

 La alle forslagene også være valgkomiteens
 Stå bak dem som også valgkomiteen støtter
 Stå bak dem valgkomiteen støtter, og selv komme med forslag dersom først nevnte gruppe ikke gir fullt styre
 La medlemmenes forslag stå, uten å støtte disse

Valgkomiteen skal ikke offentliggjøre sine forslag før etter forslagsfristens utløp og Valgkomiteens innstilling skal
kunngjøres i Innkallingen til GF/årsmøtet.

Forslagsfrist
Forslagsfristen kunngjøres i Forhåndsinnkallingen, som sendes ut minst 8 uker før Årsmøtet. Etter denne dato har ikke medlemmene lov til å sende inn forslag. Før denne dato
skal alle foreslåtte være medlem av klubben og ha betalt kontingent for inneværende år. Alle medlemmer over 15
år er valgbare til verv i klubben.

Dersom de foreslåtte kandidater ikke oppfyller ovennevnte krav, er de å betrakte som ikke foreslått. Fører dette til
at det ikke er nok kandidater til å besette alle plasser, må valgkomiteen fortsette sitt arbeid til dette er oppnådd,
også etter at forslagsfristen er gått ut.

Styrets sammensetning

Styret må kunne fungere sammen. Styret må inneha grunnleggende viten om styrearbeidet, rasen og klubbens
daglige drift. Valgkomiteen må forsikre seg om at de foreslåtte kandidater har fått tilstrekkelig informasjon vedr.
vervet, og at de innehar tilstrekkelig kompetanse til styrets arbeidsoppgaver.
Mht geografisk beliggenhet; de fleste styremøter holdes over nettet og klubben er landsdekkende. Men det er
viktig at nye styremedlemmer informeres om en eventuell reisevei for andre møter og aktiviteter. Reisetid,
tilstedeværelse og reiseutgifter vil hovedsakelig være egeninnsats fra det enkelte styremedlem.

Revidert pr. 29.01.2018 og vedtatt på Styremøte nr. xx/18 den 2. febr. 2018

%d bloggere liker dette: